نابینایان ، انجمن نابینایان کرمان، ورزش نابینایان ، مسابقات شطرنج