گزارشات تصویری انجمن نابینایان
_

غرفه هنرهای دستی در نمایشگاه

تمرین گروه دف نوازی

توزیع ۳۰۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی

حضور تعدادی از دانش آموزانِ عضو انجمن نابینایان استان کرمان در جشن اسفندگان