کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو خانم

۳۸ ساله و کم بینا

شماره پذیرش: ۰۰۵۶

درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو مادر دو فرزند است، یک دختر ۷ ساله و یک پسر ۵ ماهه، همسرش در زندان به سر می برد و در حال حاضر هیچ درآمدی جز مستمری بهزیستی ندارد. وی یک اتاق از منزل پدری اش را با مبلغ ماهیانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال اجاره کرده است. شرایط اقتصادی نابسامان این خانواده در حد بحرانی است لذا از انجمن نابینایان در زمینه ی بسته های معیشتی تقاضای کمک و حمایت نموده است.

دیدگاه ها غیرفعال است