کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو خانم

 ۱۸ ساله کم بینا

شماره پذیرش: ۰۲۹۰

درخواست: جهیزیه

مبلغ درخواست: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰ ریال

مددجو و خانواده اش با درآمد بازنشستگی پدر زندگی خود را می گذرانند که این مقدار درآمد، تنها کفاف بخشی از هزینه های زندگی را تامین می نماید. مددجو حدود یک سال است که عقد کرده اما به علت عدم توانایی تامین جهیزیه، هنوز نتوانسته زندگی مشترکش را آغاز کند. این موضوع باعث نگرانی شدید و افسردگی او شده است

دیدگاه ها غیرفعال است