کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۴۷ ساله کم بینا

شماره پذیرش:۰۶۷۷

درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ایشان پدر دو فرزند است و کارگر ساختمانی می باشد، که متاسفانه به دلیل ضعف جسمانی اغلب بیکار است. این خانواده چهار نفره در منزل پدر بزرگ پدری، که خانه ای محقر و قدیمی است، سکونت دارند. میزان فقر این خانواده در وضعیت بسیار بحرانی می باشد، که توان تغذیه مناسب برای کودکانشان را ندارند و از انجمن نابینایان تقاضا کمک کرده اند. انجمن نیز با توجه به مددکاری حضوری و مشاهده وضعیت نابسامان آنها،تصمیم دارد تا با کمک خیرین بسته معیشتی ماهانه برای این خانواده درنظر بگیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است