واگذاری ساختمان و زمین به نام انجمن

_

چنانچه ساختمان یا زمین و یا هر نوع سرمایه‌ای را که مایل باشید به نام انجمن و به منظور اهداف کمک به نابینایان در اختیار انجمن بگذارید تا در جهت کمک به نابینایان استفاده شود از این طریق می‌توانید کمک‌های مؤثری را به اهداف انجمن داشته باشید.