حمایت مالی انجمن نابینایان
_

شما با کمک مالی بدون عنوان خود به ما اجازه میدهید تا با توجه به نیازهای انجمن در ارتباط با اهداف مرتبط با نیازها هزینه کنیم.

تصویر فرم