فعالیت‌های انجمن نابینایان در سایر مناطق
_

شعبه کهنوج

شهر کهنوج
_

انجمن خیریه نابینایان استان کرمان خدمات زیر را در راستای مسئولیت اجتماعی خود در شهر کرمان ارائه میکند

  • تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی ، هنری ، فرهنگی، رفاهی و ورزشی نابینایان
  • آگاه‌ سازی اعضاء از علل معلولیت‌ها و پیشگیری از آن ، بیان استعداد ها و توانائی‌های نابینایان به کمک رسانه‌های گروهی .
  • تلاش در زمینه شناسایی انواع مشاغل مناسب برای نابینایان و برخودار ساختن آن‌ها از حق اولویت در امر اشتغال.

شعبه جیرفت

شهر جیرفت
_

انجمن خیریه نابینایان استان کرمان خدمات زیر را در راستای مسئولیت اجتماعی خود در شهر کرمان ارائه میکند

  • تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی ، هنری ، فرهنگی، رفاهی و ورزشی نابینایان
  • آگاه‌ سازی اعضاء از علل معلولیت‌ها و پیشگیری از آن ، بیان استعداد ها و توانائی‌های نابینایان به کمک رسانه‌های گروهی .
  • تلاش در زمینه شناسایی انواع مشاغل مناسب برای نابینایان و برخودار ساختن آن‌ها از حق اولویت در امر اشتغال.

شعبه شهداد

شهر شهداد
_

انجمن خیریه نابینایان استان کرمان خدمات زیر را در راستای مسئولیت اجتماعی خود در شهر کرمان ارائه میکند

  • تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی ، هنری ، فرهنگی، رفاهی و ورزشی نابینایان
  • آگاه‌ سازی اعضاء از علل معلولیت‌ها و پیشگیری از آن ، بیان استعداد ها و توانائی‌های نابینایان به کمک رسانه‌های گروهی .
  • تلاش در زمینه شناسایی انواع مشاغل مناسب برای نابینایان و برخودار ساختن آن‌ها از حق اولویت در امر اشتغال.