تقبل سفرهای سیاحتی و زیارتی برای اعضا

_

کمک‌های مالی شما نیکوکاران عزیز در بخش خدمات کیفی و کمک به مددجویان انجمن در تأمین هزینه‌های سیاحتی و زیارتی نقش موثری را در روحیه این عزیزان ایفا می‌کنید. همچنین می‌توانید با در اختیار قراردادن اتوبوس یا تقبل هزینه و کرایه این وسایل، در امر این سفرها مشارکت کنید.