اعضای هیئت مدیره انجمن نابینایان
_
رئیس هیات مدیره

سید مهدی طبیب زاده

نائب رئیس هیات مدیره

رمضان جهانداری

عضو هیات مدیره

مرضیه عطار پور

عضو هیات مدیره

زهرا مرتضوی

عضو علی البدل

محمد رضا نظری

عضو علی البدل

محمد جواد مددی

بازرس اصلی

مریم محمدی

بازرس علی البدل

محمدرضا گلستانی