کارت تبریک
_

شما می‌توانید با پرداخت مبالغی که برای هر کارت تبریک در سایت مشخص شده به جای خرید گل یا هدایای مختلف به اقوام، دوستان و آشنایان این مبالغ را به حساب انجمن پرداخت کنید تا در امور مختلف مربوط برای مددجویان هزینه شود و به این طریق پیام یا ایمیلی مبنی بر انجام این عمل نیک برای هدیه گیرنده از جانب انجمن ارسال شود.